free html templates

Добре дошли!

Целта на този сайт е да подпомогне студентите ми от УНСС при подготовката им по преподаваните от мен дисциплини. Тук можете да откриете полезна информация като: кратко описание на дисциплините, въпросници, литература, информация за контакти, часове за консултации, съобщения, видео уроци, пробни тестове и други.
Ако имате препоръки към мен, преподаването ми или пък този сайт, не се колебайте да ме уведомите. 

доц. д-р Александър Найденов

Важни събития

Изпитен тест 
по "Статистика"
поток 146

15.12.2020 г.
09:00 ч.
Онлайн

Предаване на проекти  
по "Статистика"
поток 146

До 12.12.2020 г.
23:59 ч.
GC

Изпитен тест
по "Статистика"
поток 147

15.12.2020 г. 
15:00 ч.
Онлайн

Предаване на проекти
по "Статистика"
поток 147

До 12.12.2020 г.
23:59 ч.
GC

Дисциплини

Статистика

 1. ЦЕЛ НА ДИСЦИПЛИНАТА - да запознае студентите с основните идеи на статистическата наука. Съдържанието на самата дисциплина можете да откриете в нейния въпросник (бутон "Въпросник").
 2. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: Учебник "Статистика", автори: Тодор Калоянов и Виктор Петров, издателство "Издателски комплекс-УНСС", 2019 г.
 3. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС:                                   
 • Оценките по дисциплината "Статистика" се формират от четири източника на точки: 1. Присъствие на лекции; 2. Представяне на резултати от изчисления; 3. Разработване на проект; 4. Изпитен тест.
 • Точките от всеки източник се натрупват за всеки студент поотделно. Всеки студент може текущо да следи натрупаните от него/нея точки през семестъра от бутон "Точки".
 • Всеки студент, самостоятелно или в екип от най-много трима студенти, задължително представя проект, който трябва да съответства на предоставения в Google Classroom. Темата и съдържанието на всеки проект трябва задължително да бъдат одобрени от преподавателя.
 • Завършеният проект се предава в края на семестъра в електронен формат [проект (.docx) + изчисления (.xlsx)] онлайн. За всеки проект всеки студент, участвал в него, получава определен брой точки, които съответстват на положения от него/нея труд. Максималният брой точки за всеки успешно представен проект е 30.
Готовите проекти [проект (.docx) + изчисления (.xlsx)], съгласно примера, се предават само в електронен формат най-късно до датата посочена в началото на сайта чрез Google Classroom.
 • По време на лекция се дават подробни разяснения за разработването на проекта и конкретните задачи по проекта за всяка следваща лекция.
 • Преди всяка лекция всеки студент (член на даден екип) представя получените резултати от направените от него/нея самостоятелни изчисления, свързани с проекта. Примерни данни и изчисления по проекта са предоставени в Google Classroom, а подробни указания може да намерите от бутон "Уроци". Текущата работа по проектите (Excel и Word файловете) се качват в Google Classroom от бутон "Проект".
 • Всяко присъствие на лекция (удостоверено с тест) носи до 2 точки, а представянето на резултати по проекта до 2 точки. Максималният брой точки от присъствие е 20, а от представяне на изчисления е 20 точки.
 • По време на изпит, студентите решават онлайн тест с 15 затворени въпроса с по 5 възможни отговора, от които само един е верен. Всеки верен отговор носи 2 точки, а грешен 0 точки. Времето за попълване на теста е 30 минути, а максималният брой точки от положен тест е 30. Примерен вариант на онлайн тест по "Статистика" може да бъде видян от бутон "Примерен тест".
 • Максималният общ брой точки, които един студент може да получи от всички източници на точки за един семестър по дисциплината "Статистика", е 100.
 • При необходимост от използване на формули по статистика по време на изпитен тест, могат да бъдат използвани само тези, предоставени от бутон "Формули".

Иконометрия

 1. ЦЕЛ НА ДИСЦИПЛИНАТА - да запознае студентите с основните идеи на иконометрията. Съдържанието на самата дисциплина можете да откриете в нейния въпросник (бутон "Въпросник").
 2. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:  Учебник "Иконометрия", автори: Александър Найденов, Атанас Атанасов, Венелин Бошнаков и Соня Чипева, издателство: "Издателски комплекс - УНСС", 2020 г.
 3. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС:                                   
 • Оценките по дисциплината "Иконометрия" се формират от четири източника на точки: 1. Присъствие на лекции; 2. Представяне на резултати от изчисления; 3. Разработване на проект; 4. Изпитен тест.
 • Точките от всеки източник се натрупват за всеки студент поотделно. Всеки студент може текущо да следи натрупаните от него/нея точки през семестъра от бутон "Точки".
 • Всеки студент, самостоятелно или в екип от най-много трима студенти, задължително представя проект, който трябва да съответства на предоставения в Google Classroom. Темата и съдържанието на всеки проект трябва задължително да бъдат одобрени от преподавателя.
 • Завършеният проект се предава в края на семестъра в електронен формат [проект (.docx) + изчисления (.xlsx)] онлайн. За всеки проект всеки студент, участвал в него, получава определен брой точки, които съответстват на положения от него/нея труд. Максималният брой точки за всеки успешно представен проект е 30.
Готовите проекти [проект (.docx) + изчисления (.xlsx)], съгласно примера, се предават само в електронен формат най-късно до датата посочена в началото на сайта чрез Google Classroom.
 • По време на лекция се дават подробни разяснения за разработването на проекта и конкретните задачи по проекта за всяка следваща лекция.
 • За всяка лекция всеки студент (член на даден екип) представя получените резултати от направените от него/нея самостоятелни изчисления, свързани с проекта. Примерни данни и изчисления по проекта са предоставени в Google Classroom, а подробни указания може да намерите от бутон "Уроци". Текущата работа по проектите (Excel и Word файловете) се качват в Google Classroom от бутон "Проект".
 • Всяко присъствие на лекция (удостоверено с тест) носи до 2 точки, а представянето на резултати по проекта до 2 точки. Максималният брой точки от присъствие е 20, а от представяне на изчисления е 20 точки.
 • По време на изпит, студентите решават онлайн тест с 15 затворени въпроса с по 5 възможни отговора, от които само един е верен. Всеки верен отговор носи 2 точки, а грешен 0 точки. Времето за попълване на теста е 30 минути, а максималният брой точки от положен тест е 30. Примерен вариант на онлайн тест по "Иконометрия" може да бъде видян от бутон "Примерен тест".
 • Максималният общ брой точки, които един студент може да получи от всички източници на точки за един семестър по дисциплината "Иконометрия", е 100.
 • При необходимост от използване на формули по статистика по време на изпитен тест, могат да бъдат използвани само тези, предоставени от бутон "Формули".

Статистически методи за контрол на качеството

 1. ЦЕЛ НА ДИСЦИПЛИНАТА - да запознае студентите с основните статистически методи за контрол върху качеството и тяхното приложение в практиката.
 2. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: Теория и задачи: "Статистически методи за контрол на качеството" (учебник), автор: Александър Найденов, издателство: "Издателски комплекс - УНСС", 2014 г.
 3. НЕОБХОДИМИ ПОСОБИЯ - минимум 3 листа формат А4 и химикалка. Писането по време на лекция е задължително.
 4. ВЪПРОСНИК - за да го свалите в PDF формат кликнете бутон "Въпросник", който се намира по-долу.
 5. ЗАВЕРКА - всеки студент получава заверка в края на семестъра само, ако е представил/а всички протоколи от лекции. Представянето се извършва в края на всяка лекция, а за пропусналите – на предпоследното занятие от семестъра. Всеки протокол трябва да бъде написан на ръка (не се приемат компютърни или преснимани варианти). Студентите, които не са представили протоколите си навреме, ги защитават!
 6. ИЗПИТ - за да се явите на предварителен или редовен изпит, е необходимо да сте получили заверка от лекции. Изпитът се провежда под формата на тест с 10 затворени въпроси и 2 задачи. Всеки верен отговор на въпрос носи 1 точка, а вярно решена задача носи 5 точки.

Онлайн статистически изследвания

 1. ЦЕЛ НА ДИСЦИПЛИНАТА - да запознае студентите с основните идеи на онлайн изследванията в статистическата дейност и приложението им в практиката.
 2. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА: Теория: "Web Survey Methodology (Research Methods for Social Scientists)", автори: Mario Callegaro, Katja Lozar Manfreda, Vasja Vehovar, издателство: SAGE Publications Ltd, 2015 г.
 3. НЕОБХОДИМИ ПОСОБИЯ - минимум 3 листа формат А4 и химикалка. Писането по време на лекция е задължително.
 4. ВЪПРОСНИК - за да го свалите в PDF формат кликнете бутон "Въпросник", който се намира по-долу.
 5. ЗАВЕРКА - всеки студент получава заверка в края на семестъра само, ако е представил/а всички протоколи от лекции. Представянето се извършва в края на всяка лекция, а за пропусналите – на предпоследното занятие от семестъра. Всеки протокол трябва да бъде написан на ръка (не се приемат компютърни или преснимани варианти). Студентите, които не са представили протоколите си навреме, ги защитават!
 6. ИЗПИТ - за да се явите на предварителен или редовен изпит, е необходимо да сте получили заверка от лекции. Изпитът се провежда под формата на тест с 20 затворени въпроси.

Статистическо изследване на зависимости

 • От бутон "Презентации" можете да свалите архив с презентации, които използвах, когато преподавах дисциплината "Статистическо изследване на зависимости" пред студенти от специалностите "Статистика и иконометрия", "Бизнес информатика" и "Маркетинг".

Контакти

доц. д-р Александър Найденов

E-mail: anaydenov (at) unwe.bg
Служ. тел.: +359 (2) 8195 423
Кабинет: 2079
Профил в сайта на УНСС: Click here
LinkedIn профил: Click here

Консултации

Всеки вторник от 11:30 до 15:00 ч. и от 17:30 до 18:00 ч.
Моля, заявете желанието си за консултация предварително.

Полезни сайтове със статистически данни

Mobirise

Национален статистически институт

Официалният източник на статистически данни в Република България.

Mobirise

Българска народна банка

Основен източник на данни за паричната и финансова статистика и за платежния баланс на България.

Mobirise

Евростат

Статистическата служба на Европейския съюз, която осигурява официална статистическа информация за страните-членки на ЕС.

Mobirise

Световна банка

Официален източник на данни за социално-икономическото развитие на държави от целия свят.

Този сайт е защитен със SSL сертификат от COMODO.

Mobirise

© Copyright (c)
statistika.bg / statistics.bg / статистика.бг
since 2006
*Всички лого изображения, използвани в този сайт, са притежание на съответните юридически лица и са използвани с ориентировъчна цел.